Privacy Policy at Formly

Formly Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia i ochrony prywatności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Formly Sp. z o.o. w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Formly Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-172, ul. Trzy Lipy 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000795898, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 292.000,00,- złotych (wpłacony w całości) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 9571117444.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres naszej siedziby:

Formly Sp. z o.o.; ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, Polska

lub wysyłając email na adres contact@formly.pl albo poprzez przesłanie wiadomości e-mail na inne adresy kontaktowe wskazane na stronie WWW pod adresem www.formly.pl

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

W temacie zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Formly Sp. z o.o. możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych przesyłając email na adres iod@formly.pl lub przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres:

Formly Sp. z o.o. , Inspektor Ochrony Danych; Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, Polska

Informacje o zgodności z przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych przez Formly Sp. z o.o. realizowane jest przede wszystkim zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Rozporządzenie 2016/679, ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także innymi przepisami Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacje o pozyskiwaniu danych osobowych.

Dane osobowe, których jesteśmy administratorem, są pozyskiwane przez nas w bezpośrednio od osób których dotyczą lub pośrednio od innych osób lub podmiotów.

Dane te przetwarzamy głównie przy wykorzystaniu systemów informatycznych w sposób zautomatyzowany, a w przypadku pozyskiwania za pomocą papierowych dokumentów także w sposób manualny.

Pozyskiwane przez nas dane osobowe mogą zawierać różne kategorie danych osobowych niezbędne do realizacji danego procesu lub celu przetwarzania danych osobowych.

Za każdym razem, kiedy będziemy pozyskiwali Twoje dane osobowe będziemy Cię szczegółowo informować, za pomocą odpowiednich klauzul informacyjnych o wszystkich aspektach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji danego procesu, czynności lub celu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio.

Dane osobowe możemy pozyskiwać od Ciebie bezpośrednio w związku z realizacją procesów związanych z naszą działalnością gospodarczą.

Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, pozyskanych od Ciebie bezpośrednio, będziemy realizowali tzw. obowiązek informacyjny. Oznacza to, że poinformujemy Cię o: (1) administratorze danych osobowych; (2) danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych; (3) celach przetwarzania danych osobowych; (4) przesłankach legalności przetwarzania danych osobowych; (5) podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych; (6) zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; (7) odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach danych osobowych; (8) o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych; (9) okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; (10) prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; (11) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych -0 informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; (12) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; (13) tym czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych; (14) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, w tym istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

W przypadku, kiedy będziemy planowali dalsze przetwarzanie danych osobowych w innym celu dla jakiego zostały zebrane poinformujemy Cię o tym przed rozpoczęciem takiego przetwarzania i udzielimy wszelkich stosownych w tym zakresie informacji.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Dane osobowe pozyskiwane pośrednio.

Dane osobowe możemy pozyskiwać pośrednio w związku z realizacją procesów związanych z naszą działalnością gospodarczą.

W przypadku, kiedy będziemy pozyskiwali dane osobowe od innych osób czy podmiotów upewnimy się, że został lub zostanie prawidłowo spełniony obowiązek informacyjny. W zależności od ustaleń z osobą lub podmiotem udostępniającym nam Twoje dane osobowe możesz otrzymać od nas lub od osoby lub podmiotu udostępniającego nam dane osobowe odpowiednią klauzule informacyjną, wraz z informacją o źródle pochodzenia Twoich danych osobowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Dane pozyskiwane automatycznie.

W trakcie korzystania z naszych stron WWW lub komunikowania się środkami łączności elektronicznej możemy pozyskiwać również dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę, Twoje urządzenie z którego korzystasz lub Twojego operatora sieci telekomunikacyjnej. Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania z naszych stron WWW oraz usług i służą nam do monitorowania zainteresowania naszymi ofertami, ulepszania zastosowanych rozwiązań czy dopasowywania treści i ofert produktów i usług, a także do zapewnienia komunikacji.

Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych w sposób automatyczny znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Informacje o celach przetwarzania danych osobowych

Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania celów przetwarzania danych osobowych oraz do usuwania lub anonimizowania danych osobowych w sytuacji, gdy cel w jakim zostały zebrane dane osobowe zostanie zrealizowany.

Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię w jakim celu dane te będą przetwarzane.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

Więcej szczegółowych informacji na temat celów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych.

Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania przesłanek legalności o raz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz do usuwania lub anonimizowania danych osobowych w sytuacji gdy brak będzie dalszych przesłanek lub podstaw przetwarzania danych osobowych.

Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię zarówno o przesłankach legalizujących przetwarzanie danych osobowych jak i o przepisach prawa zobowiązujących nas lub uprawniających do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w sytuacji gdy: (1) wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; (2) przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub wynika z działań jakie podejmujemy przed zawarciem umowy na Twoje wyraźne żądanie; (3) przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa; (4) przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej; (5) przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; (6) przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesu strony trzeciej – z wyłączeniem sytuacji kiedy Twoje prawnie uzasadnione interesy lub prawa i wolności maja charakter nadrzędny.

W odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają przepisy prawa Unii Europejskiej oraz przepisy Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej szczegółowych informacji na temat przesłanek legalności i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych.

Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania okresu przetwarzania danych osobowych oraz do usuwania lub anonimizowania danych osobowych zgodnie z oznaczonym okresem przetwarzania.

Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o okresie w jakim zamierzamy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

Więcej szczegółowych informacji na temat okresu przetwarzania danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania odbiorców danych osobowych, tj. podmiotów którym dane osobowe będą udostępniane w tym naszym zaufanym Partnerom.

Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

Udostępnianie danych osobowych będzie następowało wyłącznie w przypadkach i w zakresie w jakim będzie to niezbędne.

Twoje dane osobowe zostać udostępnione naszym Pracownikom, Współpracownikom, Podwykonawcom, oraz naszemu Inspektorowi Ochrony Danych, w sytuacjach kiedy będzie to niezbędne do realizacji zadań przewidzianych w przepisach prawa, procedurach wewnętrznych lub umowach.

Więcej szczegółowych informacji na temat odbiorców danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

Zobowiązujemy się do opracowania, wdrożenia stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania procedur realizacji praw podmiotów danych, tj. osób których dane dotyczą.

Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o zasadach realizacji przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje o sposobach i zakresie realizacji podstawowych praw jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Zgłaszanie żądań realizacji praw podmiotu danych.

Zapewniamy wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby osoby, których dane osobowe przetwarzamy mogły bez przeszkód korzystać ze swoich praw.

Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw na nasz adres e-mail contact@formly.pl

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoja tożsamość.

Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zapewnimy Ci możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest między innymi marketing produktów i usług własnych. W takim przypadku umożliwiamy Ci również możliwość cofnięcia zgody na takie działanie lub wyrażenie sprzeciwu co do takiego działania.

Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji, może jednak uniemożliwić Tobie dalsze korzystanie z Usług lub naszych stron WWW w określony sposób.

Prawo dostępu do danych osobowych.

Masz prawo dostępu do udostępnionych nam danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępniając Ci na bieżąco informacje jakie nam dostarczyłeś - jakie aktualnie posiadamy.

Możesz również otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty.

W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Ciebie opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaniesz poinformowany przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiając Ci przekazanie informacji o zmianie Twoich danych osobowych.

W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie dokonać odpowiedniej korekty danych, ich uzupełnienia lub usunięcia.

Prawo do usunięcia danych osobowych.

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych osobowych może skutkować zaprzestaniem świadczenia Usługi lub korzystania z udostępnionych przez nas narzędzi i usług naszych zaufanych Partnerów.

Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych jeżeli: (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (b) cofasz zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dalszego ich przetwarzania; (c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem.

Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: (a) jeżeli kwestionujesz poprawność podanych danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych; (b) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych; (c)dane osobowe jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; (d)wnosisz sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególna sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych.

Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu - np. marketingu produktów i usług własnych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego dostawcy usług. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa i wobec braku standardów związanych z przenoszeniem danych nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego żądania. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami możesz natomiast otrzymać od nas kopię dostarczonych danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność i gwarantujemy Ci możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych iod@formly.pl lub bezpośrednio z naszym zespołem contact@formly.pl.

Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych.

Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

Więcej szczegółowych informacji na realizacji praw podmiotów danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Informacje o obowiązku podania danych.

Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania obowiązku podania danych osobowych.

Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych oraz konsekwencjach wynikających z niedopełnienia tego obowiązku.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

Więcej szczegółowych informacji na temat obowiązku lub dobrowolności podania danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania zasad oraz zastosowanych technik zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w szczególności o automatycznym podejmowaniu decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

Więcej szczegółowych informacji na temat zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Informacje o profilowaniu.

Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania zasad oraz zastosowanych technik profilowania na podstawie danych osobowych.

Za każdym razem, kiedy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o profilowaniu na podstawie danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub informacji o przemieszczaniu się oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego profilowania.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były przedstawione jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

Więcej szczegółowych informacji na temat profilowania na podstawie danych osobowych znajdziesz w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Zasady aktualizacji dokumentu.

Stosownie do potrzeb, zasad prowadzonej działalności oraz zmian w przepisach prawa będziemy aktualizować Politykę Prywatności o odpowiednie zapisy.

O wszelkich zmianach będziemy informować osoby odwiedzające nasze strony WWW poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie niniejszej Polityki Prywatności. Dodatkowo, w przypadku istotnych zmian związanych z ochroną prywatności oraz ochroną danych osobowych, możemy wysłać na wskazany adres e-mail dodatkowe informacje lub wymagać od Ciebie ponownego zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobliwych oraz ochrony prywatności w związku z przetwarzaniem informacji na podstawie cookies i innych podobnych technologii.

Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia publikacji, tj. od 1 sierpnia 2019 roku.