Regulamin korzystania z serwisu Formly

I. Postanowienia wstępne.

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy Formly
 2. Platforma Formly jest udostępniana Użytkownikom przez Formly sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000795898., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 292.000,00,- złotych (wpłacony w całości) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 9571117444, dalej Operator
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Platformy Formly oraz jego bazy danych stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Operatorowi i podlegają ochronie prawnej.
 4. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Platformy Formly oraz jego bazy danych stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Operatorowi i podlegają ochronie prawnej.
 5. Korzystanie z Platformy Formly odbywa się na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Korzystanie z Platformy Formly, a w szczególności przesłanie przez Użytkownika do Operatora wypełnionego elektronicznego Formularza Platformy Formly z znaczonym odpowiednim polem (checkboxem) dotyczącym akceptacji niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z:
 • potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień;
 • wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu możliwości korzystania z Platformy Formly, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
 • zawarciem przez Użytkownika z Operatorem umowy o korzystanie z Platformy Formly na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Platformy Formly, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki OPERATORA oraz zasady i warunki zawierania Transakcji za pomocą Platformy informatycznej Serwisu Formly
 2. Platforma Formly – oznacza serwis internetowy udostępniany przez OPERATORA pod adresem internetowym www.formly.pl, umożliwiający Projektantom prezentację informacji handlowych Projektantów oraz zaproszenie Klientów do uczestniczenia w procesie projektowania przestrzeni, wnętrza go interesującej, bezpośrednio w oparciu o funkcjonalności i narzędzia udostępnione na Platformie Formly, Projektantom nadanie za dodatkową odpłatnością dostępów do narzędzi, funkcjonalności dedykowanych dla poziomu Master Projektant.
 3. Użytkownik – oznacza odpowiednio Klienta lub Projektanta jak także pracownika, współpracownika Projektanta
 4. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, posiadającą miejsce zamieszkania lub siedzibę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystającą z Platformy Formly na podstawie Regulaminu, która za pośrednictwem Platformy Formly uczestniczy w projektowaniu przestrzeni, wnętrza. Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli ukończyła co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Serwisu Formly
 5. Projektant – oznacza osobę fizyczną, której przepisy prawa obowiązujące w miejscu jej zamieszkania lub siedziby przyznają zdolność prawną, a przepisy prawa polskiego zdolność do czynności prawnych, posiadającą miejsce zamieszkania lub siedzibę wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej, korzystającą z Platformy Formly na podstawie Regulaminu, które realizuje Projekt. Osoba fizyczna może być Projektantem, jeżeli ukończyła co najmniej 18 lat i zgodnie z przepisami prawa polskiego posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Projektant może działać samodzielnie (jako Biuro) lub jako osoba zaproszona do współpracy nad Projektem przez Biuro.
 6. Biuro – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, które świadczy usługi projektowania wnętrz korzystając z usług Projektantów. Biuro może realizować usługę wprost jako Projektant (funkcje te ulegają konfuzji w zakresie uprawnień i obowiązków) jak także może zatrudniać lub współpracować z Projektantami, którzy realizuję Projekt w imieniu i na rzecz Biura.
 7. OPERATOR – oznacza spółkę Formly sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk wpisaną do wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795898, REGON: 383942403, NIP: 9571117444.
 8. Usługa – oznacza udostępniane przez Operatora Użytkownikowi oprogramowanie, które wykorzystywane jest przez Projektanta we współpracy z Klientem do sporządzania online Projektu. Usługa zawiera elementy dostępne dla każdego zarejestrowanego Użytkownika oraz funkcjonalności dostępne za dodatkową odpłatnością realizowaną z wykorzystaniem narzędzi płatności określonych w Regulaminie.
 9. Transakcja – oznacza zawartą pomiędzy Operatorem a Biurem umowę w ramach której Biuro nabędzie prawo do korzystania z odpłatnych funkcjonalności Platformy Formly, gdzie płatność realizowana jest w oparciu o rozwiązania Operatora płatności lub inne formy płatności udostępnione przez Operatora. Dostępne formy płatności to:
 • bezpośrednio na numer rachunku bankowego Operatora,
 • zapłaty on-line za pośrednictwem systemu Stripe i karty kredytowej,
 • płatnością off-line, która polega na tym, iż składający zamówienie otrzyma wiadomość, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym, zawierający dane do dokonania przelewu, który powinien być zrealizowany w banku. Zapłata za Usługę jest zrealizowana funkcjonalność udostępniona w chwili zaksięgowania płatności na koncie Operatora.
 1. Projekt – oznacza tworzoną przez Projektanta aranżację wnętrza Klienta za pomocą Platformy informatycznej Serwisu Formly z wykorzystaniem narzędzi dostępnych dla Biura.
 2. Wizualizacja – oznacza zdjęcie, dowolny inny plik w formacie m.in. jpg. png.i inne w tym w szczególności pliki graficzne zawierające projekty aranżacji, schematy mieszkań, już wykonanie wzorcowe wizualizacje poaranżacyjne, moodboardy, które mogą być dodawane do Platformy Formly, Projektu, konta etc. przez każdego Użytkownika.
 3. Konto Klienta – oznacza konto udostępniane Klientowi przez OPERATORA w na platformie Formly, na które składa się odpowiednia powierzchnia Platformy Formly (strona internetowa i przestrzeń serwerowa), interfejs Klienta oraz zespół rozwiązań informatycznych, umożliwiające mu zapisanie, przechowywanie i zmianę danych osobowych oraz gromadzenie informacji o Projektach do których został zaproszony wraz z częścią archiwalną.
 4. Konto biura – oznacza konto udostępniane dla Biura przez OPERATORA, na które składa się odpowiednia powierzchnia Platformy Formly (strona internetowa i przestrzeń serwerowa), interfejs Biura oraz zespół rozwiązań informatycznych, umożliwiające zapisanie, przechowywanie i zmianę danych (w tym danych osobowych) i utworów Biura w tym Projektów, zamieszczenie, przechowywanie i prezentowanie Portfolio i informacji handlowych Biura na platformie oraz administrowanie nimi (dokonywanie zmian i usuwanie z Platformy Formly), a także gromadzenie informacji o Projektach zrealizowanych przez Biuro za pomocą Platformy Formly oraz o rozliczeniach dokonywanych z OPERATOREM z tytułu korzystania z odpłatnych Usług OPERATORA.
 5. Konto Projektanta - oznacza konto udostępnione dla Projektanta przez Operatora, zakładane przez Projektanta, po otrzymaniu zaproszenia do udziału w Projekcie, wysłanego przez Biuro, umożliwiające korzystanie z wszystkich funkcjonalności Platformy Formly w zakresie tworzenia Projektu i kontaktu z Klientem.
 6. Login – oznacza udostępniony OPERATOROWI przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika, identyfikujący Użytkownika i jego Konto na Platformie Formly oraz umożliwiający logowanie się do tego Konta.
 7. Formularze – oznaczają strony internetowe udostępniane na Platformie Formly, umożliwiające Użytkownikowi udostępnienie Operatorowi, Projektantowi, dla Biura oraz Operatorowi płatności danych (w tym danych osobowych) Użytkownika oraz korzystanie z Usługi Operatora.
 8. Platforma informatyczna – oznacza oprogramowanie i powierzchnię Platformy Formly (strony internetowe i przestrzeń serwerową), interfejs Klienta, interfejs Projektanta, interfejs Biura, Formularze oraz zespół rozwiązań informatycznych udostępnianych Użytkownikom na Platformie Formly w celu korzystania z Usługi Operatora oraz zawierania Transakcji za pomocą Serwisu Formly Platforma informatyczna jest w pełni zautomatyzowana.
 9. Pakiet – oferowany przez Operatora na stronie https://formly.pl/pricing zestaw odpłatnych funkcjonalności, dostępów, danych skierowany do Biura.
 10. Operator płatności – oznacza spółkę pod firmą Stripe (https://stripe.com/en-pl/legal)
 11. Newsletter – oznacza zbiór informacji handlowych przesyłanych przez Operatora na udostępniony mu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące Platformy Formly lub/i Usługi Operatora lub/i informacji handlowych prezentowanych w ramach Platformy Formly pochodzące od Operatora lub/i innych osób.
 12. Linki – oznaczają łącza (odwołania) do strony internetowej – odpowiednio – Platformy Formly lub Operatora płatności, otrzymane przez Użytkownika w treści listu elektronicznego wysłanego na udostępniony Operatora przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, umożliwiające potwierdzenie założenia Konta, weryfikację danych Biura u Operatora płatności, a także uzyskanie informacji dotyczącej zawartej przez Transakcji.
 13. Portfolio – oznacza powierzchnię Platformy Formly (dostępną w Koncie Użytkownika/Biura oraz udostępnione w ramach tej powierzchni formy i funkcjonalności (w tym techniczne) umożliwiające zaprezentowanie osoby Projektanta oraz jego przykładowych Projektów (w szczególności Plików przedstawiających ich wygląd). Portfolio jest częścią Usługi Operatora dla Biura.
 14. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, określoną w przepisie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 15. Plik – oznacza plik elektroniczny zawierający zdjęcie.

III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu Formly.

 1. Platforma Formly umożliwia Projektantowi zamieszczenie i prezentację Portfolio, zaproszenie Klienta do Projektu, oraz zawieranie Transakcji z Operatorem za pomocą Platformy informatycznej Platformy Formly, założenie i posiadanie Konta Użytkownika w tym celu oraz korzystanie z Newslettera.
 2. Platforma Formly umożliwia Klientowi zapoznanie się z Projektami Biura, udział w Projekcie a także założenie i posiadanie Konta Użytkownika w tym celu oraz zamówienie i korzystanie z Newslettera.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w Formularzach wyłącznie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość i prawidłowość danych osobowych udostępnionych w Formularzach jest wyłącznie Użytkownik. Podanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub nieprawidłowych uprawnia Operatora do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi.
 4. Informacje handlowe dot. Biura prezentowane są na Platformie Formly w imieniu, na rzecz i na odpowiedzialność Biura. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowych Biur, w szczególności za aktualność lub/i pełność lub/i rzetelność lub/i zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym jakichkolwiek danych lub/i informacji lub/i opisów dotyczących Usług.
 5. Użytkownik ma możliwość korzystania z predefiniowanych ustawień Platformy Formly lub może zmienić ustawienia domyślne i skomponować widok dostosowany do swoich indywidualnych preferencji.
 6. Operator nie oferuje i nie realizuje Projektów, a Usługa ogranicza się jedynie do udostępnienia powierzchni i rozwiązań technicznych umożliwiających realizację przez Klienta i Biuro Projektu.
 7. Operatornie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej poza Platformą Formly przez Klienta i Biuro, za sposób jej wykonania przez Biuro, za niezgodność Projektu z wytycznymi Klienta, za bezpieczeństwo, jakość, wady i legalność Projektów Biura, z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczącej świadczeń realizowanych przez Biuro na rzecz Klienta oraz za szkody poniesione przez Klienta lub Biuro na skutek zawarcia, przebiegu, wykonania lub niewykonania umowy zawartej poza Platformą Formly.
 8. Ta sama osoba może być jednocześnie Klientem i Projektantem w Serwisie Formly.
 9. Użytkownik może zamówić i korzystać z Newslettera Platformy Formly z jednoczesnym założeniem i korzystaniem z Konta lub w późniejszym terminie.
 10. Użytkownik zamawia otrzymywanie Newslettera za pomocą Formularza założenia Konta na Platformie Formly lub poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika, dotyczącego zamówienia Newslettera.
 11. Warunkiem zamówienia i korzystania przez Użytkownika z Newslettera jest udostępnienie Operatorowi przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera oraz wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Operatora oraz innych osób na udostępniony przez niego adres poczty elektronicznej.
 12. Aktywowanie zamówienia Newslettera oznacza zawarcie przez Użytkownika z WP, w formie elektronicznej, umowy o korzystanie z Newslettera. Umowa o korzystanie z Newslettera w zawierana jest pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem na czas nieoznaczony.
 13. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Newslettera w każdym czasie, poprzez przesłanie do Operatora w formie elektronicznej stosownego oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu umowy o korzystanie z Newslettera.
 14. Operator może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Newslettera z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych.
 15. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 16. W celu zapoznania się przez Klienta na Platformie Formy z interesującymi go informacjami dot. Biur, Operator może wprowadzać docelowo narzędzia techniczne umożliwiające wyszukiwanie informacji handlowych o Biurach według określonych kryteriów wyszukiwania.
 17. Płatności są obsługiwane przez Stripe (https://stripe.com/en-pl/legal)

IV. Warunki korzystania z Platformy Formly dla Klientów.

 1. Korzystanie z Usługi przez Klienta jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Klient zapewnia dostęp do Internetu i transmisji danych we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Klient może korzystać z Usługi wraz z jednoczesnym założeniem i korzystaniem z Konta na Platformie Formly.
 3. Założenie Konta na Platformie Formly wymaga dokonania przez Klienta następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):
 • prawidłowego wypełnienia Formularza dotyczącego założenia Konta na Platformie Formly w zakresie określonym przez Operatora jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie danych (w tym danych osobowych) Klienta i hasła dostępowego do tego Konta;
 • zaakceptowania postanowień Regulaminu;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych Klienta dla celów związanych z korzystaniem z Platformy Formly i Usługi;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Operatora danych dotyczących korzystania przez Klienta z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Operatora oraz jej kontrahentów w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od na Platformie Formly oraz innych osób;
 • przesłania wypełnionego Formularza (wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do na Platformie Formly poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;
 • aktywowania („kliknięcia”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez Operatora do Klienta na udostępniony na Platformie Formly przez Klienta adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta w Serwisie Formly
 1. Aktywowanie („kliknięcie”) przez Klienta Linku aktywacyjnego określonego w punkcie IV.3.f) Regulaminu oznacza zawarcie przez Klienta z Operatorem, w formie elektronicznej, umowy o korzystanie z Konta w Serwisie Formly. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim zawarta zostaje na czas nieoznaczony.
 2. Klient może zrezygnować z posiadania i korzystania z Konta na Platformie Formly w każdym czasie, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, poprzez aktywację („kliknięcie”) w Formularzu Konta na Platformie Formly pola dotyczącego usunięcia Konta Klienta z Platformy Formly (jeżeli taka funkcjonalność zostanie udostępniona Klientowi w Koncie Klienta) lub poprzez przesłanie do Operatora w formie elektronicznej, stosownego oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu umowy o korzystanie z Konta na Platformie Formly. Oświadczenie Klienta powinno zawierać jego dane osobowe udostępnione w Koncie na Platformie Formly oraz powinno zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej udostępnionego na Platformie Formly w Koncie Klienta.
 3. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta na Platformie Formly oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez Klienta umowy o korzystanie z Newslettera.
 4. Operator informuje, że wypowiedzenie przez Klienta umowy o korzystanie z Konta na Platformie Formly będzie się wiązało z utratą przez Klienta, z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, dostępu do informacji wymienionych w punkcie IV.8 Regulaminu za pomocą Konta w Serwisie Formly W okresie wypowiedzenia, Klient może nadal korzystać z Usługi.
 5. Operator może wypowiedzieć Klientowi umowę o korzystanie z Konta na Platformie Formly w każdym czasie, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta na Platformie Formly oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez Operatora umowy o korzystanie z Newslettera.
 6. Klient uzyskuje dostęp do Konta na Platformie Formly po zalogowaniu się do tego Konta za pomocą Loginu i hasła dostępowego.
 7. Konto na Platformie Formly umożliwia Klientowi gromadzenie następujących informacji:
 • Nazwa Projektu
 • Projekty
 • Wizualizacje
 • Dane Biura / Projektanta Projektu
 1. Bycie zarówno Biurem/Projektantem, jak i Klientem na Platformie Formly przy użyciu jednego Konta nie będzie możliwe, jeżeli w jednym z tych przypadków Użytkownik określi siebie jako Konsumenta („osoba prywatna”), a w drugim jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową („firma”) lub dla obu tych przypadków udostępni inne dane (w tym dane osobowe).
 2. Do Klienta będącego jednocześnie Projektantem na Platformie Formly, w zakresie korzystania z Usługi jako Projektant, zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Biura.
 3. Klienci mogą być zaproszeni i korzystać z Platformy Formly przez różne Biura jednocześnie.
 4. Klienci są uprawnieni do korzystania z Projektu wyłącznie w celu określonym w umowie na wykonanie Projektu, zawartej poza Platformą Formly. Zagadnienie autorskich praw majątkowych i praw osobistych twórców Projektu nie są objęte w zakresie dyspozycji nimi postanowieniami niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień …..

V. Warunki korzystania z Platformy Formly dla Biur/Projektantów.

 1. Korzystanie z Usługi przez Biuro jest w zakresie podstawowych funkcjonalności (Pakiet Starter) nieodpłatne.
 2. W zakresie funkcjonalności określonych jak odpłatne (zgodnie z zakresem oraz cennikiem znajdującym się na stronie https://formly.pl/pricing) Biuro zobowiązane jest do zapłaty na rzecz Operatora ceny tamże określone dla wybranego pakietu. Poza wynagrodzeniem Operatora, Biuro jest zobowiązane do zapewnienia na własny koszt dostępu do Internetu i transmisji danych, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez Operatora i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi.
 3. Biuro może korzystać z Usługi wyłącznie po założeniu Konta na Platformie Formly oraz w czasie obowiązywania umowy o korzystanie z Konta w Serwisie Formly
 4. Założenie Konta na Platformie Formly wymaga dokonania przez Biuro następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):
 • prawidłowego wypełnienia Formularza dotyczącego założenia Konta na Platformie Formly w zakresie określonym przez Operatora jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie danych (w tym danych osobowych) Biura/Projektanta i hasła dostępowego do tego Konta;
 • zaakceptowania postanowień Regulaminu;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z Platformy Formly i Usługi;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Operatora danych dotyczących korzystania przez Projektantów z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Operatora oraz jej kontrahentów w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Operatora oraz innych osób;
 • przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do Operatora poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;
 • aktywowania Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez Operatora do Projektanta na udostępniony na Platformie Formly przez Biuro/Projektanta adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta w Serwisie Formly
 1. Aktywowanie przez Biuro Linku aktywacyjnego określonego w punkcie V.4.f) Regulaminu oznacza zawarcie przez Biuro z Operatorem, w formie elektronicznej, umowy o korzystanie z Konta w Serwisie Formly. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim zawarta zostaje na czas nieoznaczony.
 2. Biuro może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta na Platformie Formly (zrezygnować z posiadania i korzystania z Konta na Platformie Formly) w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Biuro jest zobowiązane do poinformowanie Klientów, z którymi współkorzysta z Platformy Formly o wypowiedzeniu Umowy i dacie zakończenia współpracy z Operatorem. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak stosownego poinformowania Klientów o zakończeniu współpracy z Operatorem przez Biuro.
 4. Biuro może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta na Platformie Formly poprzez aktywację („kliknięcie”) w Formularzu Konta na Platformie Formly pola dotyczącego usunięcia Konta Sprzedawcy z Platformy Formly (jeżeli taka funkcjonalność zostanie udostępniona Sprzedawcy w Koncie Sprzedawcy) lub poprzez przesłanie do Operatora, w formie elektronicznej, stosownego oświadczenia Biura o wypowiedzeniu na Platformie Formly umowy o korzystanie z Konta w Serwisie Formly. Oświadczenie Biura powinno zawierać jego dane osobowe udostępnione w Koncie na Platformie Formly oraz powinno zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej udostępnionego na Platformie Formly w Koncie Biura w Serwisie Formly
 5. Operator informuje, że wypowiedzenie przez Biuro umowy o korzystanie z Konta na Platformie Formly będzie się wiązało z utratą przez Biuro, z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, dostępu do informacji wymienionych w punkcie V.12 i V.13 Regulaminu za pomocą Konta w Serwisie Formly W okresie wypowiedzenia Biuro nadal korzysta z Usługi oraz zobowiązany jest do uregulowania wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
 6. Operator może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta na Platformie Formly zawartą z Biurem z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta na Platformie Formly oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez Operatora umowy o korzystanie z Newslettera.
 7. Biuro oraz każdy Projektant, który został zaproszony do udziału w Projekcie przez Biuro, uzyskuje dostęp do Konta na Platformie Formly po zalogowaniu się do tego Konta za pomocą Loginu i hasła dostępowego. Funkcjonalności konta różnią się w zależności od statusu konta. Konto Biura posiada dostęp do wszystkich informacji związanych z Projektem. Konto Projektanta, o ile nie jest równocześnie Kontem Biura posiada dostęp do funkcjonalności związanych z obsługą konta oraz realizowanymi przez danego Projektanta Projektami.
 8. Konto na Platformie Formly umożliwia gromadzenie przez Biuro następujących informacji:
 • Dane dotyczące zrealizowanych Projektów
 • Dane Klientów
 • Dane Projektantów biorących udział w Projekcie
 • data zawarcia Transakcji, forma płatności, cena, informacja o Pakiecie;
 • status Transakcji będący informacją o przebiegu realizacji zamówienia Pakietu.
 1. Konto na Platformie Formly umożliwia gromadzenie przez Biuro raportów dotyczących liczby zrealizowanych za pomocą Platformy Formly Projektów.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta na Platformie Formly przez którąkolwiek ze stron umowy, informacje określone w punkcie V.10 oraz V.12 Regulaminu prezentowane będą w Koncie Sprzedawcy wyłącznie do dnia obowiązywania umowy (upływu okresu wypowiedzenia).
 3. Biuro/Projektant może być jednocześnie Klientem na Platformie Formly z użyciem dotychczasowego Konta Sprzedawcy na Platformie Formly, z zastrzeżeniem punktu V.16 Regulaminu.
 4. Bycie zarówno Biurem/Projektantem, jak i Klientem na Platformie Formly przy użyciu jednego Konta na Platformie Formly nie będzie możliwe, jeżeli w jednym z tych przypadków Biuro będzie chciał określić siebie jako Konsumenta („osoba prywatna”), a w drugim jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową („firma”) lub dla obu tych przypadków będzie chciał udostępnić inne dane (w tym dane osobowe).
 5. Do Projektanta będącego jednocześnie Klientem na Platformie Formly, w zakresie korzystania z Usługi jako Klient, zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta.
 6. Do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta na Platformie Formly przez Biuro będące jednocześnie Klientem na Platformie Formly i posiadającego jedno Konto na Platformie Formly, o którym mowa w punkcie V.15 Regulaminu, zastosowanie mają terminy wypowiedzenia obowiązujące Biuro, określone w punkcie V.6 Regulaminu.
 7. Biuro może regulować płatności z tytułu Transakcji zawartych za pomocą Platformy informatycznej Platformy Formly wyłącznie za pośrednictwem Operatora płatności, obsługującego płatności na Platformie Formly lub w oparciu o inne formy płatności, o ile są one udostępnione przez Operatora w ramach metod płatności.
 8. Biuro może przybrać dla siebie na Platformie Formly nazwę (Nick) zgodną z firma, jaką posługuje się w obrocie gospodarczym. Wskazanie przez Biuro Nicka na Platformie Formly jest obowiązkowe i konieczne do założenia Konta Biura w Serwisie Formly
 9. Portfolio Biura prezentowane na Platformie Formly nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności art. 66 tejże ustawy.
 10. Biuro zobowiązane jest do prezentowania na Platformie Formly w ramach Portfolio informacji dotyczących wyłącznie Projektów, do których przysługują mu prawa autorskie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za załączane przez Biuro i/lub Projektanta wizualizacje, aranżacje w szczególności w odniesieniu do autorskich praw do tych utworów. Za wszelkie kwestie w tym zakresie odpowiadają względem siebie Biuro i Projektant.
 11. Portfolio Sprzedawcy jest rozpowszechniane przez Biuro na Platformie Formly wraz z Nickiem i może być czytane/oglądane przez inne osoby korzystające z Serwisu.
 12. Treści zamieszczane przez Biuro/Projektanta w Portfolio powinny dotyczyć wyłącznie Biura/Projektanta, który je zamieszcza, powinny być zgodne z prawdą i tematyką Platformy Formly.
 13. Typ, rozdzielczość i rozmiar Plików, jakie Biuro może zamieszczać na Platformie Formly są wskazane na stronach internetowych Serwisu Formly Pliki o innym typie, rozdzielczości lub rozmiarze niż wskazany na stronach internetowych Platformy Formly nie będą mogły być zamieszczone i prezentowane w Serwisie Formly
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Biura/Projektantów w Portfolio. Biuro zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia treści w Portfolio w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie na Platformie Formly (w ramach Usługi) możliwości założenia przez Biuro Portfolio i rozpowszechniania jego treści na Platformie Formly, ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 15. Biuro wyraża zgodę na zamieszczanie i rozpowszechnianie przez Operatora informacji handlowych i treści Portfolio Biura w materiałach informacyjnych, promocyjnych lub/i reklamowych dotyczących Platformy Formly , zarówno w całości lub w części, oraz na korzystanie z opracowań tych informacji i treści w celu ich zamieszczenia i rozpowszechniania w tych materiałach. Biuro udziela Operatorowi zgody wymienionej w zdaniu poprzednim na czas nieoznaczony, nieodpłatnie oraz bez ograniczeń terytorialnych, bez ograniczeń technik zwielokrotnienia oraz bez ograniczeń form i zakresu rozpowszechniania, a udzielone zgoda jest nieodwołalna i obejmuje w szczególności rozpowszechnianie w sieci Internet, w sieciach telekomunikacyjnych, w prasie, radiu i telewizji.
 16. Korzystanie przez Biuro z możliwości założenia Portfolio i zamieszczenia informacji handlowych na Platformie Formly, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
 • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Biuro faktu, że informacje handlowe Biura oraz treści Portfolio będą czytane/oglądane przez inne osoby korzystające z Platformy Formly;
 • wyrażeniem przez Biuro zgody na nieodpłatne czytanie/oglądanie informacji handlowych i treści Portfolio przez inne osoby korzystające z Platformy Formly;
 • wyrażeniem przez Biuro zgody na rozpowszechnianie jego informacji handlowych i treści Portfolio wraz z jego Nickiem;
 • wyrażeniem przez Biuro zgody na rozpowszechnianie informacji handlowych i treści Portfolio Biura na wszystkich powierzchniach Platformy Formly przeznaczonych do rozpowszechniania informacji handlowych i treści Portfolio przez Biura;
 • wyrażeniem przez Biuro zgody na zamieszczanie i rozpowszechnianie przez Operatora informacji handlowych i treści Portfolio Biura w materiałach informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych dotyczących Platformy Formly, zarówno w całości lub w części, oraz na korzystanie z opracowań tych informacji i treści w celu ich zamieszczenia i rozpowszechniania w tych w materiałach, zgodnie z postanowieniami punktu V.32 Regulaminu.
 1. Biuro zobowiązane jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania na Platformie Formly wyłącznie informacji handlowych oraz treści Portfolio spełniających warunki określone w Regulaminie. Biuro zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką poniesie na Platformie Formly z tytułu zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Biuro na Platformie Formly informacji handlowych i treści Portfolio nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
 2. Biuro zobowiązane jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez nie na Platformie Formly informacji handlowych i treści Portfolio w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie na Platformie Formly oraz bezpłatne czytanie/oglądanie przez inne osoby korzystające z Platformy Formly, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do tych informacji handlowych i treści Portfolio w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
 3. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Biuro prawo do informacji handlowych i treści Portfolio oraz prawo do zezwalania na czytanie/oglądanie tych informacji handlowych i treści Portfolio przez inne osoby korzystające z Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.
 4. Korzystanie z Usługi, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Biuro oświadczenia, że informacje handlowe i treści Portfolio nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności praw do znaków towarowych, nazw i oznaczeń Biura i Projektów. Biuro zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie Operator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do informacji handlowych i treści Portfolio zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Biuro w Serwisie Formly.
 5. Biuro zobowiązane jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do informacji handlowych i treści Portfolio Biura zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Biuro na Platformie Formly, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 6. Biuro zobowiązane jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania na Platformie Formly informacji handlowych i treści Portfolio Biura oraz do zezwalania na ich czytanie/oglądanie przez inne osoby zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Biuro nie może zamieszczać na Platformie Formly informacji handlowych, treści Portfolio i Nicków, które będą zawierały treści sprzeczne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa na Platformie Formly i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny lub będą zawierały linki prowadzące do wyżej wymienionych treści lub linki do jakichkolwiek stron internetowych. Biuro zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie Operator z tytułu naruszenia przez Biuro postanowień zdania poprzedniego.
 8. Biuro wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Projektanta zawartego w Plikach zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez nie w Serwisie Formly o ile posiada zgodę Projektanta na takie rozpowszechnienie.
 9. Biuro wyraża zgodę na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Operatora treści zamieszczonych przez Biuro na Platformie Formly, poza Platformą Formly, zarówno w całości lub w części, oraz na korzystanie z opracowań tych treści w celu ich rozpowszechniania poza Serwisem Formly Biuro udziela Opratorowi zgody wymienionej w zdaniu poprzednim na czas nieoznaczony, nieodpłatnie oraz bez ograniczeń terytorialnych, bez ograniczeń technik zwielokrotnienia oraz bez ograniczeń form i zakresu rozpowszechniania, a udzielona zgoda jest nieodwołalna i obejmuje w szczególności rozpowszechnianie w sieci Internet, w sieciach telekomunikacyjnych, w prasie, radiu i telewizji.

VI. Zawieranie Transakcji i płatności

 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Transakcje pomiędzy Biurem a Operatorem mogą być zawierane za pomocą Platformy informatycznej Platformy Formly przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, z zastrzeżeniem punktu VI.8 Regulaminu.
 2. Transakcja pomiędzy Operatorem i Biurem jest zawierana i wykonywana na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z cennikiem i zakresem wskazanym na https://formly.pl/pricing oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Transakcja pomiędzy Biurem a Operatorem zawierana jest w formie elektronicznej, na Platformie Formly oraz według cen za Pakiety i innych kosztów związanych z Transakcją (o ile występują) obowiązujących w chwili złożenia zamówienia na usługę przez Biuro.
 4. Podana w informacjach handlowych Operatora na Platformie Formly cena Towaru jest ceną netto wyrażoną w złotych polskich, niezawierającą podatku od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa oraz inne podatki.
 5. O ile co innego nie wynika z informacji handlowych Operatora, Biuro poza ceną wskazaną w cenniku nie ponosi innych kosztów związanych z Transakcją.
 6. Pojedyncza Transakcja zawierana przez Operatora i Biuro nie może objąć więcej niż jednego Pakietu.
 7. Zapłata za Pakiety nabywany za pomocą Platformy informatycznej na Platformie Formly następuje wyłącznie za pośrednictwem Operatora płatności i za pomocą udostępnionych przez niego metod płatności oraz na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przez Operatora płatności w regulaminie dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności.
 8. Zapłata za zamówiony Pakiet, powinna nastąpić przez Biuro na rzecz Operatora, w czasie wyznaczonym przez Operatora płatności, liczonym od chwili zamówienia Pakietu i przekazania przez Biuro danych dotyczących Transakcji do Operatora płatności, wynoszącym zwykle – w zależności od wyboru metody płatności przez Biuro – od 15 (piętnastu) minut do 7 (siedmiu) dni.
 9. Biuro dokonuje wyboru Pakietu, który chce nabyć od Operatora za pomocą internetowego koszyka w Serwisie Formly Internetowy koszyk na Platformie Formly umożliwia zapisanie wybranego Pakietu przed złożeniem zamówienia. Przed złożeniem zamówienia Biuro może zarządzać zawartością internetowego koszyka wedle swojego uznania poprzez zmianę zakupionych usług stanowiących zawartość internetowego koszyka.
 10. Biuro składa zamówienie na Usługę za pomocą Formularza zamówienia udostępnionego na Platformie Formly (drogą elektroniczną). Z chwilą przesłania Formularza zamówienia za pomocą Platformy informatycznej Platformy Formly, Klient nie może dokonać żadnych zmian w zamówieniu (w tym w zakresie danych osobowych Klienta).
 11. W celu złożenia zamówienia na Usługę i jego przyjęcia przez Operatora, Biuro powinno dokonać łącznie wszystkich następujących czynności:
 • wypełnić prawidłowo wszystkie pola Formularza zamówienia Pakietu oznaczone jako obowiązkowe, w szczególności w zakresie danych osobowych;
 • zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów wymienionych w Formularzu;
 • przesłać wypełniony Formularz zamówienia Pakietu za pomocą Platformy informatycznej Platformy Formly poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w tym Formularzu;
 • zaakceptować postanowienia regulaminu Operatora płatności dotyczącego przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności;
 • dokonać zapłaty za zamówiony Pakiet za pośrednictwem Operatora płatności oraz w czasie przez niego wyznaczonym (zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VI.10 Regulaminu) i za pomocą udostępnionych przez niego metod płatności.
 1. Potwierdzenie przez Operatora płatności zapłaty za Pakiet jest równoznaczne z przyjęciem oferty Operatora i zawarcia Transakcji przez Biuro. Z chwilą zawarcia Transakcji, zamówienie Pakietu zostaje przekazane do Operatora a Biuro otrzyma potwierdzenie zawarcia Transakcji i dokonania zapłaty za Pakiet oraz przekazania zamówienia do realizacji w celu nadani niezwłocznie dostępu do płatnych funkcjonalności. Niedokonanie przez Biuro łącznie wszystkich czynności wymienionych w punkcie VI.11 Regulaminu oraz niepotwierdzenie przez Operatora płatności dokonania zapłaty za Pakiet oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte, a Transakcja nie została zawarta.
 2. Korzystanie z Platformy informatycznej Platformy Formly oraz dokonywanie zapłaty za Pakiet za pośrednictwem Operatora płatności nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego, a wszelkie czynności związane z dokonaniem zapłaty nie mają charakteru czynności bankowych.
 3. Podmiotem obsługującym płatności Biur i świadczącym usługę przekazywania płatności pomiędzy Biurem i Operatorem jest Operator płatności, który świadczy usługę przekazania płatności pomiędzy przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych posiadanych przez niego w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym https://stripe.com/en-pl/legal
 4. Operator płatności nie jest stroną Transakcji zawieranych pomiędzy Biurem a Operatorem za pomocą Platformy informatycznej Serwisu Formly Operator płatności nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży Pakietu przez Biuro, z oraz za zapewnienie przez Biuro odpowiednich środków pieniężnych koniecznych do dokonania zapłaty za Pakiet.
 5. Biuro nie jest zobowiązane do zapłaty na rzecz Operatora płatności żadnych opłat z tytułu świadczenia przez Operatora płatności usługi przekazania płatności pomiędzy Biurem a Operatorem.
 6. Zapłata za Pakiet może być dokonana za pomocą jednej z metod płatności udostępnionych przez Operatora płatności, a w szczególności: kartą płatniczą dopuszczoną przez banki do realizacji płatności elektronicznych w Internecie; przelewem internetowym bankowości elektronicznej oraz udostępnioną przez Operatora: w postaci wpłaty na konto w oddziale banku; ;
 7. Za pośrednictwem Operatora płatności można dokonywać wyłącznie płatności związanych z dokonaniem zapłaty za zamówiony Pakiet lub inne płatne usługi Operatora o ile takie są udostępniane.
 8. W przypadku, gdy płatność Biura z jakichkolwiek powodów nie będzie mogła zostać przekazana Operatorowi, Operator płatności dokona zwrotu płatności płatnikowi, na warunkach i zasadach określonych przez Operatora płatności.

VII. Dokumenty księgowe.

 1. Operator wystawiać będzie dla Biura faktury VAT na wynagrodzenie za Transakcji, z użyciem danych Biura udostępnionych przez Biuro w Koncie Biura w Serwisie Formly. Biuro upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
 2. Operator wystawiać będzie dla Biur faktury VAT w terminie do siedmiu dni od daty wpływu środków tytułem zapłaty na konto. Biuro/Projektant posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może udostępnić na Platformie Formly swój numer VAT UE dla celów wystawienia faktury.
 3. Operator może w każdym czasie dokonać zmian w Pakietach i cenniku. Zmiany cen Pakietów nie są wiążące w odniesieniu do informacji handlowych prezentowanych na Platformie Formly przed wejściem w życie zmiany. Zmiany cen Pakietów wchodzą w życie i są wiążące dla Biur po opublikowaniu tych zmian na stronach internetowych Platformy Formly, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz nie wymagają uprzedniego poinformowania o nich Sprzedawców.

VIII. Dane osobowe Użytkowników.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu III.8 Regulaminu, korzystanie z Usługi, w szczególności założenie Konta na Platformie Formly, korzystanie z Newslettera oraz zawarcie Transakcji wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez Operatora w Formularzu rejestracyjnym.
 2. Dokonanie zapłaty za Pakiet przez Biuro, za pośrednictwem Operatora płatności wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez Operatora płatności.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Operatora w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy Formly i Usługi.
 4. Dane osobowe Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera przetwarzane będą przez Operatora w celach związanych z otrzymywaniem przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Operatora oraz innych osób na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 5. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Operatora oraz jego kontrahentów będą przetwarzane przez Operatora w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Operatora oraz innych osób.
 6. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) przetwarzanych dla celów związanych z korzystaniem z Platformy Formly i Usługi, otrzymywaniem informacji handlowych pochodzących od Operatora oraz innych osób, a także dla celów statystycznych i marketingowych, jest na Operator.
 7. Operator informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć w przypadku Klientów warunkuje możliwość korzystania z Usługi lub/i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Operatora oraz innych osób, oraz że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Platformy Formly i Usługi lub/i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Operatora oraz jej kontrahentów jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z Usługi i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o korzystanie z Usługi z zachowaniem okresu wypowiedzenia obowiązującego Użytkownika, określonego odpowiednio w punkcie iV.5 Regulaminu. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, wywołuje skutek na dzień upływu okresu wypowiedzenia obowiązującego Użytkownika.
 9. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych Użytkownika dla celów otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Operatora oraz innych osób jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z otrzymywania Newslettera i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o korzystanie z Newslettera. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, jest skuteczne na dzień cofnięcia zgody.
 10. Biuro przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dane osobowe Biura/Projektanta (za wyjątkiem jego hasła do Konta na Platformie Formly) są udostępniane Klientowi na Platformie Formly w celu realizacji Projektu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez Klienta danych osobowych Biura, w szczególności do innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim.
 11. Korzystanie przez Użytkownika z Konta na Platformie Formly, a w szczególności przesłanie do Operatora wypełnionego Formularza Platformy Formly z zaznaczonymi odpowiednimi polami (checkboxami) dotyczącymi wyrażenia przez Użytkownika zgód na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z korzystaniem przez niego z Platformy Formly i Usługi oraz przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Operatora oraz jego kontrahentów, jest równoznaczne ze:
 • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są pełne i zgodne z prawdą;
 • upoważnieniem Operatora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Platformy Formly i Usługi;
 • upoważnieniem Operatora do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Operatora oraz jego kontrahentów w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Operatora oraz innych osób;
 • przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 1. Korzystanie przez Użytkownika z Newslettera, a w szczególności przesłanie do Operatora wypełnionego Formularza założenia Konta na Platformie Formly z zaznaczonym odpowiednim polem (checkboxem) dotyczącym zamówienia Newslettera lub aktywacja („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika o ile taka forma zamówienia newslettera będzie udostępniana przez Operatora, na Platformie Formly dotyczącego zamówienia Newslettera, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Operatora oraz innych osób na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz upoważnieniem na Platformie Formly do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z otrzymywaniem przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Operatora oraz innych osób na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. Dane osobowe Biura (za wyjątkiem jego hasła do Konta na Platformie Formly) przekazywane są Operatorowi płatności w celu świadczenia przez niego dla Biura usługi przekazania płatności pomiędzy Biurem a Operatorem z tytułu Transakcji zawieranej pomiędzy Biurem a Operatorem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez Operatora płatności danych osobowych Biuwa, w szczególności do innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim. Przekazanie do Operatora płatności danych osobowych Biura następuje zgodnie z następującymi zasadami:
 • dane osobowe Biura (w szczególności jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej w przypadku kiedy jest to osoba fizyczna) przekazywane są do Operatora płatności przez same Biuro za pomocą Platformy Formly (w sposób automatyczny i drogą elektroniczną) poprzez aktywację („kliknięcie”) w odpowiednie pole Formularza zamówienia Pakietu umożliwiające ostateczne zatwierdzenie wyboru Pakietu oraz przejście do części Formularza obsługiwanej przez Operatora płatności i umożliwiającej dokonanie zapłaty za Usługę przez Biuro;
 • dane osobowe Biura przetwarzane są przez Operatora płatności w celu świadczenia dla Biura usługi przekazania płatności pomiędzy Biurem a Operatorem z tytułu Transakcji; administratorem danych osobowych Biura w rozumieniu przepisów RODO przetwarzanych dla celów związanych z przekazaniem płatności pomiędzy Biurem a Operatorem z tytułu Transakcji, jest Operator płatności;
 • przetwarzanie danych osobowych Biura przez Operatora płatności odbywa się na warunkach określonych przez Operatora płatności w regulaminie dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności;
 • realizację uprawnień Biura wynikających z RODO w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez Operatora płatności zapewnia Operator płatności.
 1. Wypełniając Formularz Platformy Formly lub w trakcie korzystania z Platformy Formly, Użytkownik może zostać poproszony przez Operatora o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celach marketingowych lub/i w innych celach. W takim przypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla takich celów, mając na względzie następujące okoliczności:
 • zgoda jest dobrowolna przy czym od jej udzielenia może zależeć dostęp do różnych funkcjonalności Platformy Formly;
 • Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania;
 • udostępnienie Operatorowi danych osobowych następuje poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;
 • udostępnienie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodności tych danych osobowych z prawdą;
 • administratorem danych osobowych Użytkownika będzie Operator
 • zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika.
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Operatora oraz innych osób. Przesyłanie informacji handlowych, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, może odbywać się w szczególności na adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony na Platformie Formly przez Użytkownika.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w szczególności przez Biura i Projektantów, w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Osoby wskazane w zdaniu poprzednim są zobowiązane do umożliwienia Operatorowi przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Operatora.
 3. Operator informuje o konieczności podawania w elektronicznych formularzach Operatora płatności wyłącznie aktualnych, prawdziwych i pełnych danych osobowych oraz że udostępnienie przez Użytkownika nieaktualnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych będzie się wiązało z niemożnością skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora płatności. Operator informuje ponadto, że Użytkownik może zostać zobowiązany przez Operatora płatności do dokonania wymaganych przez niego czynności weryfikacyjnych dotyczących danych (w tym danych osobowych) Użytkownika.
 4. Biuro zobowiązane jest do przetwarzania danych osobowych Klienta zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. Operator dołoży starań, aby korzystanie z Platformy Formly i Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Operator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Platformy Formly i Usługi. Ponadto oprogramowanie Platformy Formly i Usługi mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Platformy Formly i Usługi, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa…… lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku ……. lub wersjach wyższych oraz program poczty elektronicznej.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług udostępnianych na Platformie Formly, wprowadzanych przez Operatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, Operator podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Platformy Formly.
 3. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Operator stosuje pliki zwane "cookies". Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.
 4. Operator używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów internetowych i usług, udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników. Cookies są wykorzystywane przez Operatora także w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb Operatora i w ramach współpracy z kontrahentami, w tym reklamodawcami), związanych z prezentacją reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców, a także związanych z ankietami przeprowadzanymi na stronach internetowych Operatora.
 5. Na podstawie cookies Operator nie ustala tożsamości Użytkowników.
 6. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przeglądarek. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Platformy Formly..
 7. Bez uprzedniej zgody Operaotra, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi, ani w całości ani w części.
 8. Korzystając z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, a także niedziałania na szkodę innych Użytkowników, w szczególności poprzez zawieranie Transakcji z zamiarem ich niewykonania lub podawanie nieprawdziwych danych osobowych.

X. Zakres odpowiedzialności i prawa Operatora.

 1. Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Platformy Formly i Usługi, jeżeli jest to spowodowane:
 • koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
 • przyczynami niezależnymi od Operatora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści Newsletterów pochodzące od innych osób niż na Operator. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z Usługi.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Operatora.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Operator jest jednak odpowiedzialny za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Operator jest także odpowiedzialny w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za jakiekolwiek dane lub/i informacje podane w Formularzach, Projektach Wizualizacjach etc..
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami Regulaminu, za szkody wynikające z podania niepełnych lub/i nieprawdziwych danych (w tym danych osobowych) oraz za działanie Użytkownika na szkodę innych Użytkowników Platformy Formly
 6. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika lub/i informacji dotyczących zawieranych przez niego Transakcji uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła, za pomocą którego loguje się do swojego Konta na Platformie Formly Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła określonego w zdaniu poprzednim nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Operatora lub przyczyn, za które Operator ponosi odpowiedzialności na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Operator może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usługi, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w wypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej lub/i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 11. Operator zastrzega sobie prawo do rozbudowy zakresu Usługi lub/i rozbudowy lub zmian form korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników, w szczególności w zakresie rozszerzenia rodzaju Pakietów, jakie mogą być prezentowane ma Platformie Formly
 12. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania możliwości skorzystania z Usługi w każdym czasie. Operator poinformuje Użytkowników o zaprzestaniu udostępniania możliwości skorzystania z Usługi poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na Platformie Formly na stronach internetowych.
 13. Prawem właściwych dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem jest prawo polskie, bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Użytkownika. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Platformy Formly i Usługi jest miejsce, w którym na Operator ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne na Platformie Formly są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym Operator ma siedzibę.
 14. Wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy na Operatorem i Użytkownikiem, w szczególności z wykonania zawartej pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem umowy o korzystanie z Platformy Formly i Usługi podlegają jurysdykcji sądów polskich bez względu na miejsce zamieszkania Użytkownika i będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
 15. Wyłącznym źródłem zobowiązań Operatora jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Z zastrzeżeniem postanowień punktu X.18 Regulaminu oraz zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, Operator ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi Użytkownikowi (które skutkuje również zablokowaniem (uniemożliwieniem) Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika na Platformie Formly lub informacji handlowych i treści Portfolio Użytkownika) lub/i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o korzystanie z Usługi ze skutkiem natychmiastowym). Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami oraz zakresem dokonanego przez Użytkownika naruszenia przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu Operator jest uprawniony do częściowego zawieszenia świadczenia Usługi Użytkownikowi (w określonym zakresie lub bez zablokowania (uniemożliwienia) Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika na Platformie Formly) lub/i częściowego zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o korzystanie z Usługi ze skutkiem natychmiastowym jedynie w części). Postanowienie zdania poprzedniego dotyczy w szczególności wypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu wyłącznie w odniesieniu do części informacji handlowych lub treści Portfolio Użytkownika.
 17. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Operator jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi w następujących przypadkach:
 • cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych dla celów korzystania z Platformy Formly i Usługi lub/i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Operatora oraz jej kontrahentów – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia;
 • w przypadku udostępnienia Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych niezgodnych z prawdą – ze skutkiem natychmiastowym;
 • w przypadku niespełniania przez Klienta postanowień punktu II.4 Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;
 • w przypadku niespełniania przez Biuro postanowień punktu II.5 Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;
 • w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez Operatora umowy o korzystanie z Konta na Platformie Formly – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, a w przypadku określonym w punkcie poprzednim Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym;
 • w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika na Platformie Formly umowy o korzystanie z Konta na Platformie Formly – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia;
 • w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez Operatora umowy o korzystanie z Newslettera – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, a w przypadku określonym w punkcie poprzednim Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym;
 • w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika Operatorowi umowy o korzystanie z Newslettera – z chwilą otrzymania wypowiedzenia.
 1. W przypadkach określonych w punkcie X.18 podpunkt a) i b) oraz e)-h) Regulaminu, zaprzestanie świadczenia Usługi Użytkownikowi następuje bez powiadomienia o tym Użytkownika. W przypadkach określonych w punkcie X.18 podpunkt c) i d) Regulaminu, zaprzestanie świadczenia Usługi Użytkownikowi następuje za powiadomieniem o tym Użytkownika.
 2. W przypadku określonym w punkcie X.17 Regulaminu, Operator zawiesza Użytkownikowi świadczenie Usługi w całości lub w części oraz zawiadamia Użytkownika o zawieszeniu Usługi i zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi w całości lub w części. Jednocześnie w zawiadomieniu, Operator wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz do udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zawiadomienia przez Operatora do Użytkownika. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika lub oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu lub otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze informacji handlowej lub treści Portfolio Użytkownika, Operator może zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi w całości lub w części.
 3. Operator może w każdym czasie dokonać zmiany Operatora płatności obsługującego płatności Użytkowników określone w Regulaminie.

XI. Korespondencja.

 1. Operator kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej udostępniony Operatorowi przez Użytkownika.
 2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że Operator wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja ma być kierowana.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia Operatorowi nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana.

XII. Reklamacje.

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.4 i XII.5 Regulaminu.
 2. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Operator poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Operator, o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Odpowiedź na reklamację Operator kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie XI.1 Regulaminu.
 4. Reklamacje dotyczące płatności oraz ich przekazywania przez Operatora płatności, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Operatora płatności w sposób i na warunkach określonych przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącego przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności lub umowie o warunkach i zasadach współpracy z serwisem Stripe. W przypadku skierowania przez Użytkownika reklamacji dotyczącej przekazania płatności przez Operatora płatności bezpośrednio do na Operatora, Operator przekaże w całości reklamację Użytkownika do Operatora płatności (w tym z danymi osobowymi Użytkownika podanymi w reklamacji), na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację postanowień Regulaminu.
 5. Operator informuje, że wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na realizację projektu przez Biuro, sposobu jej wykonania przez Biuro, bezpieczeństwa, jakości, wad i legalności Projektów, Klient powinien kierować bezpośrednio do Biura, w sposób i na warunkach określonych przez Biuro i przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Platformy Formly w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Platformy Formly
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Platformy Formly, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Platformy Formly po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.

Sierpień 2019r.